Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Periodiseringsfond - eEkonomi

Hej

Vill skapa en periodiseringsfond (aktiebolag) för brutet räkenskapsår som slutadeunder 2018, vore tacksam om någon kan förklara hur man gör med konton ochbelopp, gärna med ett exempel.

Måste periodiseringsfonden skapas innan man har lämnat inårsredovisningen eller är det ok bara man gör det innan man skicka in inkomstdeklarationen?
13 SVAR 13
Fd medlem
Inte tillämpbar

1) Om vinsten enligt resultatrapporten efter finansiella kostnader/intäkter är t ex 100 000  får avsättningen till periodiseringsfond vara max 25 % av den beskattningsbara vinsten d v s 25 000 kr

Kontering

Debet konto 8811  Avsättning till periodiseringsfond   25 000

Kredit konto 2129  Periodiseringsfond Tax 2019         25 000


avsättningen får vara allt från 1 - 25 000 kronor, fritt att välja själv.2) Med beskattningsbar vinst avses resultatet efter finansiella kostnader/intäkter dessutom skall läggas till eventuellt ej avdragsgilla kostnader; t ex Konto 6072 Ej avdragsgill representation och dras bort eventuella ej skattepliktiga intäkter; t ex Konto 8314 Ränteintäkter på skattekonto.

Så för det fall det i vårt exempel bokförts 5 000 kr på konto 6072 och 200 kr på konto 8314 blir den maximala avsättningen :

beskattningsbar vinst efter finansiella kostn/intäkter  100 000 kr
tillkommer konto 6072                                                     5 000 kr
avgår konto 8314                                                             - 200 kr
underlag för avsättning per fond                                  104 800 kr

maximal avsättning  104 800 kr x 25 % = 26 200 kr

För AB skall inkomstdeklarationen spegla årsredovisningen.

Utdrag ur skatteverkets anvisningar 

Avsättning Aktiebolag och andra juridiska personer får avdrag för avsättning till periodiseringsfond med högst 25 % av överskottet av näringsverksamheten. Det är årets skattemässiga överskott som är underlag för avsättningen, d.v.s. efter avdrag för tidigare års underskott och återföring av tidigare periodiseringsfonder, men före årets avdrag för periodiseringsfond. Avsättningen måste göras i räkenskaperna för att avdrag ska medges.

Vilket innebär att avsättning måste göras i årsredovisningen eftersom räkenskaperna ligger till grund för den

Mikael

Liten uppdatering. Enligt nya kontoplanen så heter årets p-fond 2128 Periodiseringsfond 2018. Det är en anpassning till att vi sedan några år lämnat begreppet taxeringsår (vilket då var året efter räkenskapsåret) och istället nu använder beskattningsår (vilket då är typ samma som räkenskapsårets bokslutsår) ...
Jäkligt förvirrande i bolag där vi har gamla p-fonder kvar och dessutom en kontoplan som haltar. Lägger vi då till att en överföring från typ Visma Adm till Visma bokslut inte påverkar kontonamnen medans överföringen från bokslut till Adm gör det men då på förra året och den eventuella ändring man gjort inte påverkar det nya året utan man måste göra det själv... ja, då blir man lätt irriterad.
Just kontoplanehantering i Adm är bedrövlig. Det går inte att importera/exportera individuella konton. Importerar du konteringsmallar från Visma hemsida så kan dom innehålla konton du inte har, det upptäcker du när du försöker använda mallen. Inga instruktioner finns om vilka konton man måste ha och vad dom skall heta/ha för inställningar.... Det finns inte heller någon lista/förteckning över vilka konton som heter olika mellan åren... Rätt ofta så blir det rätt intressant.... 
Fd medlem
Inte tillämpbar

I exemplet ovan med vinst på 100 000 kr, ska man då först bokföra 100 000 som årets resultat och sedan skapa periodiseringsfonden eller tvärtom periodiseringsfonden först?

Läste i en bok att "avsättningen redovisas som en kostnad i resultaträkningen.", tolkar det som att det eventuellt är meningen att det dras av på vinsten i och med att det är en kostnad och vilket sedan återförs som vinst senast 6 år efter man skapade periodiseringsfonden.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Fråga från en som gör det här första gången:
Har gått igenom checklistan för årsavstämning i eEkonomiBas och gjort en preliminär resultat- o balansräkning. Så långt inga problem, kan se vilken summa jag ska beräkna avsättningen till periodiseringfonden på. 
Men om jag nu idag ( 5 jan 2019) sätter mig och gör konteringen ( som i exempel)
Debet konto 8811  Avsättning till periodiseringsfond   25 000
Kredit konto 2128  Periodiseringsfond beskttår 2018         25 000
hur anger jag att det ska hamna på rätt beskattninngs år? Jag vill ju få in denna bokföringspost under 2018 ́s resultat & balansräkning och inte för året 2019?
Kommer en sån kontering automatiskt gör att result o balansräkning för 2018 justeras ?

Hej!
Verifikationen registrerar du på 2018-12-31.
Om du använder tillvalet Deklaration/årsredovisning får du hjälp att skapa verifikationen och deklarationen.Tillvalet finns till Visma eEkonomi Smart vilket är en större variant än den du använder dig av.
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~

Hej, har bokfört periodiseringsfond enl ovan men sedan blir det fel i deklaration - det blir dubbelt . Vad har jag gjort för fel?
Fd medlem
Inte tillämpbar

I exemplet ovanför förutsätts att vinsten är 100 000 kr före bokslutsdispositioner.
Du ska inte föra om årets resultat till 8999 - det är den sista transaktion du gör efter att du först bokfört årets avsättning till periodiseringsfond och därefter räknat fram skatt på årets resultat.
Ja periodiseringsfonden blir en kostnad i din  resultaträkning i och med att du debiterar konto 8811-

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svaret. En av fördelarna med periodiseringsfond är "Har du satt av till periodiseringsfond ett år då du har vinst kan du återföra fonden ett senare år då du redovisar förlust och på så sätt kvitta vinst mot förlust.". 

Låt säga att jag har förlust året innan det är aktuellt att skapa en periodiseringsfond, finns det då möjlighet att kvitta denna förlust mot årets vinst? Hur ska man i så fall göra bokföringsmässigt?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Då har du en balanserad förlust, om det också då finns ett skattemässigt underskott, kan ditt bolag tjäna (gå med vinst) lika mycket året därpå och den vinsten kvittas då skattemässigt mot förra årets underskott utan att den beskattas. Då beskattas bara eventuell överskjutande vinst.
Så det sköter sig själv åt det hållet

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack igen för svaret.

Säg att jag har -20000 Vid periodens början i balansräkningen och får Förändring 150000 (resultat i resultaträkningen) samt 130000 Vid periodens slut

Är det då 130000 som ska bokföras på 2099 årets resultat och som periodiseringsfonden beräknas på eller alternativt vinstskatten räknas ut på om man inte vill göra avsättning?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja
Rätt
Mikael

Skulle vilja poängtera, även om det står här ovan i svaren, att avsättningen till periodiseringsfond sker från skattemässigt resultat. Vilket då kan skilja sig rätt mycket från bokfört resultat. Man bör därför endera utgå från skatteberäkningen eller allra helst från en beräkningsbilaga för periodiseringsfond. Har man inte koll på det skattemässiga resultatet så kan man inte räkna ut rätt avsättning till periodiseringsfond och skall var vara helt ärliga så kan man inte räkna ut rätt skatt heller... Lycka till!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Andreas
Ovan i mitt första svar hittar du ett enkelt exempel på hur du räknar fram det skattemässiga resultatet, vanlig matematisk plus och minus .

Ytterligare exempel nedan via länken

https://www.arsredovisning-online.se/berakna_skatt_pa_arets_resultat

den hittar du med sökordet; skatteberäkning aktiebolag på google

Mikael