Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Förslag på stora skatteändringar enligt den statliga utredningen “En gemensam angelägenhet”

I början av augusti överlämnade jämlikhetskommissionen sitt betänkande till regeringen.  En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.

 

Utredningen är på över 1100 sidor, men nedan visas de områden där kommissionen har förslag, rekommendationer eller bedömningar inom skatteområdet.


Kapitalinkomstbeskattning

 

Ökad likformighet i beskattningen av kapitalinkomster 

 

Kommissionens rekommendation:

Återställ en enhetlig skattesats för alla kapitalinkomster. Skattesatsen måste vara så hög att intäkterna från kapitalbeskattningen ökar relativt intäkterna från beskattningen av arbetsinkomster. 


Arvs- och gåvoskatt 

 

Kommissionens rekommendation:

Återinför arvs- och gåvoskatt med ett relativt högt fribelopp och därefter en rak eller progressiv beskattning.Förmögenhetsskatt

 

Kommissionens bedömning:

Återinförande av en förmögenhetsskatt bör utredas inom ramen för en större skattereform. Beskattning av fåmansbolag

 

Kommissionens rekommendation: 

Uppdatera och utvidga de förslag till ändringar i beskattningen av fåmansföretag som framlades i SOU 2016:75, med sikte på att ytterligare begränsa en skatteplanering som sätter progressiviteten ur spel. Bostadsbeskattning 


För att uppnå en likformig bostadsbeskattning anser kommissionen att följande principer bör vara styrande.

 

  • Beskattningen ska vara neutral mellan boendeformerna.
  • Bostädernas värdestegring ska begränsas
  • Kapitalvinster bör beskattas. 

 

Paketet innebär en generellt förändrad bostadsbeskattning med fokus på likformighet mellan boendeformerna samt långsiktigt nedtrappade ränteavdrag. Den likformiga bostadsbeskattningen kommer till uttryck i en proportionell fastighetsbeskattning för både 

småhus och bostadsrätter och en avskaffad fastighetsskatt på hyresrätter.

 

En viktig utgångspunkt är också att skatt på kapitalvinsten vid försäljning av bostad ska vara kvar.

 

 Följande förändringar förordas:

  • Taket på fastighetsavgiften avskaffas, så att skatten blir proportionell mot taxeringsvärdet. Ett fribelopp kan dock vara motiverat, motsvarande värdet av mindre småhus i landsorten. 
  • Skattesatsen för bostadsrätter harmonieras med den som gäller för småhus.
  • Ränteavdraget nedtrappas successivt.
  • Fastighetsavgiften på hyresfastigheter avskaffas. Skatteutgifter

 

Kommissionen föreslår att vissa större skatteutgifter reduceras eller avvecklas.


Moms på livsmedel

 

Kommissionens förslag:

Utred ett återställande av mervärdeskatten på livsmedel till normalskattesatsen och höj nivåer i vissa transfereringar för att kompensera barnfamiljer och ekonomiskt svaga hushåll. 

 

Rot-avdraget 

 

Kommissionens förslag:

Upphäv skattereduktionen för rot-arbeten.  Taknivå och bas för rut-avdraget 

 

Kommissionens bedömning:

Rut-avdraget bör bevaras, men taknivån för möjligheten till skattereduktion bör inte höjas och möjligheten bör inte heller utvidgas till att omfatta fler tjänster.