Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Skatteändringar i höstbudgeten 2021

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2020-09-21 11:22 )

budgeten.png

 

Idag presenterades budgetpropositionen för år 2021. De flesta förslagen har redan delgivits under de senaste veckorna. Nedan följer en kort sammanfattning över regeringens förslag och bedömningar.

 

– Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare.

– Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdrag höjs.

– En skattereduktion för installation av grön teknik införs

– Beräkningen av förmånsvärdet för fri kost ändras

– En skattereduktion för förvärvsinkomster bör införas.

– En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster bör införas.

– Tidsgränsen för expertskatt bör utvidgas.

– En skattefrihet för förmån av kost i särskilda fall bör införas.

– Schablonberäkningen för att fastställa värdet av bilförmån bör justeras.

– Vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras.

– Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling bör förstärkas ytterligare.

– En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år bör införas. – En tillfällig utvidgning bör göras av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda.

– Schablonintäkten på uppskovsbelopp avskaffas.

– En tillfällig skattereduktion för att stimulera till nya investeringar

– Bestämmelserna om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto bör justeras.

 

 

Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare.

Regeringens förslag: 

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förändras så att den skillnad i beskattning som jobbskatteavdraget medför i princip tas bort. Det innebär att det särskilda grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För dem med inkomster över ca 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har inkomster över ca 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.


Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdrag höjs
Det sammanlagda taket för rut- och rotavdragen ska höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och beskattningsår. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår.

RUT-avdraget ska utökas till att omfatta följande tjänster:
- Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
- Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.
- Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
- Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.En skattereduktion för installation av grön teknik

Regeringens förslag:

En ny skattereduktion för installation av grön teknik införs. Skattereduktionen ersätter stödet till fysiska personer enligt förordningen om statligt stöd till solceller, förordningen om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

 

Ändrad beräkning av kostförmån

Regeringens förslag:

Kostförmån ska för en hel dag beräknas till ett belopp – avrundat till närmaste femtal kronor – som motsvarar 0,52 procent av prisbasbeloppet. Ändringen ska träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.Skattereduktion för förvärvsinkomster

Regeringens bedömning: 

Till följd av bland annat den gröna skatteväxlingen bör en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster införas. Skattereduktionen bör som huvudregel uppgå till 1 500 kronor per person och år och utgå för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst, dvs. både arbetsinkomster och inkomster från socialförsäkringsförmåner. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021.Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

Regeringens bedömning:

En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster bör införas för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Det kommande förslaget bör träda i kraft under 2021 och gälla för beskattningsåren 2021 och 2022. 

Finansdepartementet kommer att remittera ett förslag med utgångspunkt i ovanstående. Regeringen avser återkomma till riksdagen med ett förslag som kan träda i kraft under 2021.Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Regeringens bedömning:

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner bör utvidgas från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021.Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Regeringens bedömning:

Det bör införas en skattefrihet för förmån av kost i särskilda fall. Prop. 2020/21:1 323 Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla förmåner som lämnas efter den 29 februari 2020.Justerad beräkning av bilförmån

Regeringens bedömning: 

Schablonberäkningen för att fastställa värdet av bilförmån bör justeras för att bättre spegla kostnaden av privat bilinnehav och för att inte premiera innehav av fossildrivna bilar. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med det datumet. Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Regeringens bedömning:

Åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget bör ändras från 65 till 66 år 2023. Avgifter enligt socialavgiftslagen bör betalas till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år. På sikt bör åldersgränserna kopplas till riktåldern för pension, vilket innebär en ändring från 66 till 67 år 2026. De kommande förslagen bör träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2026.Ytterligare förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 

Regeringens bedömning: 

För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling bör nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärkas ytterligare. Arbetstidsvillkoret, dvs. kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställde ska ha arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige för att avdrag ska få göras, bör sänkas till minst hälften i stället för minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Vidare bör det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2021. 

 

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år

Regeringens bedömning:

En tillfällig nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift bör införas på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Nedsättningen bör utformas så att endast ålderspensionsavgiften och 9/20 av de övriga avgifterna ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 april 2021 och de tillfälliga bestämmelserna bör gälla till och med den 31 mars 2023. Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Regeringens bedömning:

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställda, även kallat växa-stödet, bör tillfälligt utvidgas till företag som inte har någon anställd och som anställer ytterligare en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person. Prop. 2020/21:1 327 Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2021. Schablonintäkten på uppskovsbelopp avskaffas

Regeringens förslag:

Den som har ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen ska inte ta upp en schablonintäkt till beskattning. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.Tillfällig skattereduktion för investeringar

Regeringens bedömning:

För att stimulera till nya investeringar bör det införas en tillfällig skattereduktion för fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet samt handelsbolag om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som har anskaffats under perioden den 1 januari t.o.m. den 31 december 2021.

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2022. 

Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

Regeringens bedömning:

Justerande bestämmelser bör införas som möjliggör ytterligare avdrag för koncernbidragsspärrade underskott om ett underskottsföretag på grund av nekat avdrag för negativt räntenetto annars redovisar överskott. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2021.