Förmånsbeskattning inställelseresa/ resa till hemland -eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

Betalade resa till Sverige för anställd som ska börja arbeta med oss. Tror termen är inställelseresa och ska då förmånsbeskattas.
Betalar man in förmånsbeskattningen  som en arbetsgivaravgift (31,42%) till skatteverket och bokför kostnaden som arbetsgivaravgift?
Mvh Tiger
Foto på Tiger11

Tiger11

  • 868 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Hej Tiger 11

Är osäker på om den skall förmånsbeskattas då det är en resa till sin nya arbetsplats.
Läste lite på skatteverkets hemsida och fick fram följande

3.13 Fri inställelseresa utan annan ersättning än resan
Att som enda ersättning för arbetet få resan betald är av så speciell karaktär att värdet av resan har undantagits från beskattning. Förmån av särskild resa i samband med att den skattskyldige börjar eller slutar en tjänst (inställelseresa) ska inte tas upp om
– andra skattepliktiga intäkter inte lämnas på grund av tjänsten, och
– resan gjorts mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (11 kap. 26 a § IL).
Bestämmelsen gäller t.ex. personer som medverkar i debattprogram i TV, funktionärer som arbetar i ideella föreningar m.fl. Ifall den skattskyldige får t.ex. enklare förtäring av sådant slag som är skattefri som personal-vårdsförmån, är förmånen av resan fortfarande skattefri.
Motsvarande skattefrihet gäller för förmån av resa mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresa). Detta gäller dock inte om resan även föranletts av inkomstgivande arbete i en verksamhet som bedrivs av någon som är när-stående till eller står i intressegemenskap med den som lämnar eller får förmånen. Det kan t.ex. avse en person A som äger två fåmansbolag, B och C, vars arbetsplatser ligger i samma fastighet. A arbetar varje dag i båda bolagen. Från B får A bara ersättning för sina arbetsresor och från C får han sin lön. I detta fall är reseersättningen inte skattefri då arbetsresorna också föranletts av arbetet i C (prop. 2002/03:123 s. 25).
Skattefriheten gäller också kostnadsersättning för sådana inställelse- och arbetsresor förutsatt att ersättningen inte överstiger utgifterna för resorna, eller när det gäller resa med egen bil, 18:50 kr per mil. 

Du kan läsa mer här https://www4.skatteverket.se/download/18.23a7d9f315064c2d0291e/1444804135305/SKV+M+2014_23.pdf .


Men om det nu är en förmån skall den redovisas på arbetsgivardeklarationen i rutan kod 51. Du skall också dra inkomstskatt för denna del i samband första lönen. Storleken på inkomstskatten är enligt tabell och beräknas genom att man lägger ihop brutto lönen och förmånsvärdet.

Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult
Tel 0770-33 99 25
(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.