Förslag i höstbudgeten inför 2018 som kan påverka skatteprogrammet

  • 1
  • 3
  • Artikel
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

2017-09-20 överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2018 till riksdagen. Nedan visas de viktigaste förslagen som kan komma att påverka skatteprogrammet.

Länk till regeringens sida om budgetpropositionen


Sänkt skatt för pensionärer

Regeringens förslag:
Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan 123 700 och 416 300 kronor per år 2018.

Nedan visas ett exempel om du har 240 000 kr i pension mellan år 2017 och 2018.Ytterligare sänkningar av skatten för pensionärer längre fram
Skatten för pensionärer bör sänkas ytterligare så att skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension i sin helhet är borttagen till 2020. Den återstående skattesänkningen bör göras i två steg med den första sänkningen 2019 och den andra 2020.

 

Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Regeringens förslag:
En skattereduktion införs för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

Underlagför skattereduktion
Underlaget för skattereduktionen utgörs av sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken som betalats ut under beskattningsåret och som ska tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen.

Skattereduktionens storlek
Skattereduktionen knyts till kommunalskattesatsen och prisbasbeloppet. Grundavdraget beaktas inte. För den del av underlaget som inte överstiger 2,53 prisbasbelopp uppgår skattereduktionen till 4,5 procent av underlaget multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt.

För den del av underlaget som överstiger 2,53 prisbasbelopp uppgår skattereduktionen till 2,5 procent av underlaget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt.

Hur skattereduktionen ska räknas av
Skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning ska räknas av efter skattereduktion för sjöinkomst, allmän pensionsavgift och arbetsinkomst men före skattereduktion för underskott av kapital, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el.

Skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning ska räknas av mot kommunal inkomstskatt. En hänvisning till skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning görs i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

 

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Regeringens förslag:
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs med fem procentenheter från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst, som inte utgör sjöinkomst.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2018.  

  

Ändrad beräkning av bilförmån

Fordonsskatten bryts ut

Regeringens förslag:
Vid beräkning av förmånsvärdet för bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången den 1 juli 2018 eller senare ska fordonsskatt inte ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet. Istället ska bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen tillkomma som ytterligare en post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. 

Till följd av detta ska prisbasbeloppsdelen sänkas från 0,317 till 0,29 prisbasbelopp vid beräkning av bilförmån för dessa bilar.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Regeringens bedömning:
En skattereduktion för fackföreningsavgifter bör återinföras. En fackföreningsmedlem bör således medges skattereduktion med 25 procent av hans eller hennes sammanlagda avgift under året. 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Utvidgat växa-stöd till den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Regeringens bedömning:
I syfte att fler ska komma i arbete föreslår regeringen sänkta arbetsgivaravgifter för ytterligare företagsformer. Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifterna som redan idag gäller för enskilda näringsidkare utvidgas till att även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare.

Nedsättningen är tillfällig och gäller t.o.m. 2021.


Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Regeringens bedömning: 
Schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring bör beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 1,00 procentenhet istället för 0,75.

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Ett förändrat reseavdragssystem? 

Regeringens bedömning:
Regeringen kommer att se över det nuvarande systemet förreseavdrag. Syftet är att i högre grad gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, bidra till klimatmålet för transportsektorn 2030 och minska skattefelet kopplat till reseavdragen.

 

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- ochsjukvård?

Regeringens bedömning:
Skattefriheten bör slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands. Som en konsekvens av detta bör även avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. För förmån av vård och läkemedel utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands bör skattefriheten bestå.

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Nya skatteregler för företagssektorn?

Regeringens bedömning:
Det bör införas en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn. I nuläget förordas att en sådan ränteavdragsbegränsning utformas som en s.k. EBIT-regel. Den bör kombineras med en justerad bolags- och expansionsfondsskattesats. Det bör även införas ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler). 

Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna skulder bör snävas in och det bör införas skatteregler om finansiella leasingavtal. Vidare bör ett primäravdrag införas genom ändring av reglerna om värdeminskningsavdrag för hyreshus. Vissa förändringar bör också göras i reglerna för periodiseringsfond och säkerhetsreserv.

Regeringen avser att under 2018 återkomma till riksdagen med förslag på de nya skattereglerna för företagssektorn. Reglerna bör träda ikraft den 1 juli 2018.

Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

  • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
  • 3

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.