Ingående balans - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre. Communitymoderatorn angav följande anledning för att arkivera: Kundspecifik fråga

Vi var tvungna att återstarta företaget då tidigare importer från annat progarm innehöll massa fel. Nu verkar allting stämma utom kontobalans på t.ex Företagskontot. Enligt er utmärkta support som hjälpt oss med återstarten har vi missat att fylla i Kontosaldo för det första året 2014 och vi behöver hjälp med att använda rätt konton utifrån det som står i bokslutet enligt nedan:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
1110 Byggnader 250 000,00
250 000,00
Summa anläggningstillgångar 250 000,00
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
1650 Momsfordran 624,00
2650 Moms redovisningskonto Kreditsaldo
624,00
Summa omsättningstillgångar 624,00
SUMMA TILLGÅNGAR 250 624,00
Foto på Kaningard

Kaningard

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Kaningard

Kaningard

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Här är även resultatrapport:
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp av varor och material -1 380,68
Övriga externa kostnader
5460 Förbrukningsmaterial -1 828,75
6550 Konsultarvoden -2 924,75
Summa Övriga externa kostnader -4 753,50
Personalkostnader
7610 Utbildning -6 400,00
Rörelseresultat -12 534,18
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster -12 534,18
Resultat före skatt -12 534,18
Årets resultat
8990 Redovisat resultat 0,00
8999 Årets resultat -12 534,18
Summa Årets resultat -12 534,18

Kan vi använda samma konton för att lägga in i e-ekonomi?

Hej Karningard!

Det är något som inte stämmer i din balansräkning.

Vilka skulder har du? Borde vara -624 kr som kortfristiga skulder(moms) och resten?? Eget kapital?

Är det stora diffar på företagskontot ?

Foto på Kaningard

Kaningard

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Om vi börjar med 2014 så var resultatet i bokslutet -12534,18 men e-ekonomi visar att vi gått plus med samma belopp. I SIE-filen från revisorn står det så här

#VER A 4 20141231 "rets resultat"
{
#TRANS 8999 {} -12534.18   
#TRANS 2019 {} 12534.18 

sedan finns en post för egna uttag på 80 635,82 som vi inte begriper.Den största utgiften var på 250000kr som betalades som egen insättning.
Eftersom det verka vara konstigheter med importen av SIE-filen funderar vi på om det enklaste är att ta bort 2014 helt och i stället lägga in siffrorna från Bokslutet som ingående balans för 2015. Kan det vara en lösning?
(Redigerad)

Om du har ib för 2015 så lägg in dessa.

Det verkar vara rätt mycket som saknas för att få balans på ib 2014.

Tror att du skulle ha en redovisningsbyrå som kan hjälpa till att få det rätt.

Har själv rätt många klienter som kör e-ekonomi själva och ringer om det är saker som strular till.  Det är inte alltid så lätt att få till alla siffor om man inte är van.


Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.