Nyheter i Visma Advisor Period & År - september

  • 1
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
Nu i september har vi kommit med följande nyheter i Advisor Period & År:

Förbättring – Automatisk överföring av värden från bilagan Anläggningstillgångar – översikt till noter i årsredovisningen
När du har använt bilagan Anläggningstillgångar – översikt, hämtas automatiskt värden för inköp, försäljningar och utrangeringar till noterna för immateriella och materiella anläggningstillgångar i årsredovisningen. Noterna med koppling till denna bilaga är Maskiner och andra tekniska anläggningar, Inventarier, verktyg och installationer, Byggnader och mark, Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter, Hyresrätter och liknande rättigheter och Goodwill.

Ny bilaga – Schablon semesterlöneskuld specifikation
Bilagan Schablon semesterlöneskuld specifikation finns nu tillgänglig. Använd den för att stämma av kontot för upplupna semesterlöner, baserat på schablonberäkningar.

Ny bilaga – Individuell semesterlöneskuld specifikation
Bilagan Individuell semesterlöneskuld specifikation finns nu tillgänglig. Använd den för att stämma av kontot för upplupna semesterlöner, baserat på individuella beräkningar för varje anställd.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,622 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 10 månader sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.