SCB Arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2016

  • 0
  • 4
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Bekräftat
  • (Redigerad)

Vi har fått förhandsinformation om att vi är uttagna (tvingade) att under våren 2017 besvara SCBs frågor/delta i undersökning med ovan rubricerat namn. Informationen de efterfrågar ser ni i bilagd bild. Vore väldigt tacksam om ni under året har möjlighet att koda fram en utskriftsfunktion för denna info så att den finns tillgänglig i början av 2017. Vi använder oss av Visma Lön 600 samt Visma Administration 2000.
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar
Mona 
Foto på Mona

Mona

  • 414 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 4
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

Vi har tittat på hur man skulle kunna lösa det här på ett bra sätt i programmet och kommit fram till att det inte är helt enkelt. Alla uppgifter som efterfrågas hanteras inte i ett löneprogram, utan istället i bokföringen. Det handlar om punkterna E.2, E.2 a, E.2 b, E.2 c, delar av E.3, F.1, F.2, F.3, F.4, F.5 och G.1  

Beroende på hur lönerna har registreras i programmet, om man använder egna lönearter med mera, är det också svårt att säga exakt hur man får fram de uppgifterna som finns i löneprogrammet. Men vi kan iaf ge lite tips på hur man kommer åt informationen.


Om vi först tittar på punkt A. Anställda så efterfrågas:

A.1 Genomsnittligt antal anställda vid företaget / arbetsstället.

A.2  Heltidsanställda.

A.3  Deltidsanställda.

A.4  Deltidsanställda omräknat till heltidspersoner.

Dessa uppgifter går att få fram via rapporten Medelantalet anställda. Dock får du inte med anställda som har schematypen Ej schemalagd arbetstid, vilket gör att uppgiften inte blir exakt. Antal hel- och deltidsanställda samt omräkning av deltidspersoner till heltidspersoner måste du göra manuellt.

Du kan inte på ett enkelt sätt skriva ut vilka anställda som har scheman av typen Ej schemalagd arbetstid. Det går att se däremot genom att gå in på respektive schema och klicka på knappen Visa anställdas arbetsschema.


Går vi vidare till B. Timmar så efterfrågas:

B.1 Antal faktiskt arbetade timmar för hel- respektive deltidsanställda.

Den faktiskt arbetade tiden får du fram via ackumulatorlistan och ackumulatorn ArbetadTid_Tim. Den gäller oavsett anställningsgrad och fungerar för samtliga anställda, förutsatt att du fyllt i rätt antal timmar på dem som inte har något fast schema. Övertid och mertid kommer med här också om de registrerats på rätt sätt. Lönearterna för restid som vi har påverkar däremot inte den arbetade tiden, då eventuella timmar där behöver du kontrollera manuellt, det finns ingen egen ackumulator för detta.

Arbetad tid för vilken den anställde inte erhåller någon kompensation ska inte räknas till faktiskt arbetad tid. Jag vet inte hur pass vanligt det är att man registrerar detta. Vet du med dig det får du dra av de här timmarna manuellt i så fall. Beredskaps- och väntetid utöver ordinarie arbetstid är inte arbetad tid. Har du registrerat detta får du dra av det manuellt också.

B.2  Antal avlönade timmar för hel- respektive deltidsanställda.

Här ska B.1 plus betald frånvaro som t.ex. semester ingå. Du anger arbetade och ej arbetade timmar som den anställde fått ersättning för. Detta inkluderar arbete under ordinarie arbetstid, övertid, mertid, jourtid, kortare raster, väntetid och restid under ordinarie arbetstid, men också frånvaro för vilket det utgår ersättning, som helger, semester, sjukfrånvaro samt tjänstledighet med lön.

Vad som inte ska ingå är karensdagar, beredskapstid, väntetid och restid utöver ordinarie arbetstid eller övertid som tas ut i kompensationsledighet, sjukfrånvaro som inte ersätts av arbetsgivaren, i regel efter 14 dagars sammanhängande sjukfrånvaro.

Detta blir svårare, eftersom vi inte vet exakt vad som registrerats inom och utanför den ordinarie arbetstiden. Karensdagarna kan du få fram timmarna för på ackumulatorlistan, via ackumulatorn SjukKarens_Tim. Värdet där kan du då dra av från de arbetade timmarna.


På punkt C. Lönekostnader efterfrågas:

C.1 Total lönekostnad.

Detta går att få fram med hjälp av arbetsgivardeklarationens årssammanställning, ruta 50.

C.2 Lön för arbetad och ej arbetad tid.

Här blir det enklast om du utgår från rapporten Lönehistorik, lönearter, alternativt Lönehistorik specificerad. Har du anställda som inte ska ingå i rapporteringen, tex som fått engångsersättning, behöver man göra urval på de anställda du vill ha med.

Vidare får du göra urval på exempelvis Löneartstyp nivå 1 för att enbart det med det du vill se. Ett passande urval i det fallet är Lön. Tyvärr ingår bonusar i det här urvalet och det ska inte tas med i C.2. Har du inte betalat ut några bonusar blir det inget problem, men har du det är det säkrast att du gör en utskrift med urval på lönearten för bonus och eventuellt om du har gjort någon egen löneart för detta. Beloppet får du sedan räkna av från totalbeloppet du kommer fram till.

För att få med semesterlöner behöver du dessutom göra urval på Ersättning under Löneartstyp 2. Det går inte att kombinera med urvalet Lön under Löneartstyp 1 utan att göra ytterligare flera urval på Löneartstyp 2 för att få med den vanliga lönen samtidigt. Enklast är nog att skriva ut rapporten en gång med urvalet Lön och en gång med urval på de lönearterna du inte vill ha med och dra av det från den första utskriften. Risken är annars att du får med för mycket eller för lite när man vill få med lön, övertid, mertid osv.

Eftersom vi inte har lönearter för vänte- eller beredskapstid, skift- och ackordarbete, permitterings- och resultatlön, risktillägg eller tillägg för speciella arbetsförhållanden kan detta falla bort om du har gjort egna lönearter för detta som inte är av typen Lön. Du måste då se till att få med dem på ett lämpligt sätt, antingen genom att skriva ut rapporten igen med urval på de lönearter du har använt för detta, eller hitta något annat urval som passar för just de här lönearterna.

C.3 Sjuklön och ersättning utöver Försäkringskassans förmåner.

För att enklast få fram rätt belopp används rapporten Lönehistorik, lönearter. Gör urval på de lönearter som har använts för att betala ut ovanstående så får man fram rätt belopp. Kan göras i kombination med att man gör punkt C.4, C.5 och C.6. Aktuella lönearter här är 1181, 3157, 3159, 6152, 6153, 6154 och 6167.

Lönearter för att betala ut sjuklön efter dag 14 har vi inte som standard i programmet. Om det har förekommit sådana utbetalningar behöver du ta med lönearten eller lönearterna du använt för detta här också.

C.4 Bonus, vinstdelning, personaloptioner.

För att enklast få fram rätt belopp används rapporten Lönehistorik, lönearter. Gör urval på de lönearter som har använts för att betala ut ovanstående så får du fram rätt belopp. Kan göras i kombination med att du gör punkt C.3, C.5 och C.6. Inte säkert att allt betalats ut via löneprogrammet dock, kan finnas en del poster i bokföringsprogrammet att ta med också.

C.5 Avgångsvederlag.

Om sådana utbetalningar gjorts kan du använda rapporten Lönehistorik, lönearter för att få fram beloppen. Vi har inga standardlönearter för detta, så gör urval på de lönearter som har använts för att betala ut ovanstående för att få fram rätt belopp. Kan göras i kombination med att du gör punkt C.3C.4 och C.6. Inte säkert att allt betalats ut via löneprogrammet dock, kan finnas poster i bokföringsprogrammet att ta med också eller istället.


C.6 Utbetalning till anställdas sparprogram.

Om sådana avsättningar har gjorts kan du använda rapporten Lönehistorik, lönearter för att få fram beloppen. Vi har inga standardlönearter för detta, så gör urval på de lönearter som har använts för att betala ut ovanstående för att få fram rätt belopp. Kan göras i kombination med att du gör punkt C.3, C.4 och C.5. Inte säkert att detta betalats ut via löneprogrammet dock, kan finnas poster i bokföringsprogrammet att ta med också eller istället.


Vid punkt D. Förmåner m.m efterfrågas:

D.1 Förmåner och kontanta ersättningar.

Faktiska kostnader för förmåner summeras på arbetsgivardeklarationens årssammanställning i ruta 51. Här ingår alla lönearter som är av typen Förmån. Har du använt lönearter som inte är av den typen för att registrera något av ovanstående får du leta fram värdet manuellt, förslagsvis med hjälp av utskriften Lönehistorik, lönearter där du kan göra urval på aktuell löneart.

Traktamenten och kostnadsersättningar klassas inte som förmåner och ingår därför inte i ruta 51. För att få fram kostnaden för dessa kan du använda sig av utskriften Lönehistorik, lönearter med urval på aktuella lönearter som du använt. Kostnader för att tillhandahålla gratis eller rabatterade produkter låter som uppgifter man hanterar i sitt bokföringsprogram och är således inte något som vi kan redovisa.


Nu kommer vi till punkt E. Sociala avgifter. Där efterfrågas bland annat:

E.1 Arbetsgivaravgifter enligt lag.

Arbetsgivaravgifterna hittas på årssammanställningen av arbetsgivardeklarationen. Eftersom särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare och särskild löneskatt ska avräknas kan du inte ta värdet i ruta 78 rakt av om du har det. Särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare ligger i ruta 62. Särskild löneskatt ligger tillsammans med ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige i ruta 70. Har du anställda med markeringar för företag utan fast driftställe i Sverige eller ambassad blir det inte lika enkelt att få fram värdena. Då behöver du manuellt räkna fram värdena för de olika inställningarna i ruta 70. Värden i ruta 62 och 70 som inte ska tas med i ruta 78 får du räkna av manuellt också. Har du inte anställda med detta är det dock fritt fram att ta värdet ur ruta 78 direkt.

E.3 Särskild löneskatt etc.

Detta kan vi bara delvis presentera i löneprogrammet. Löneprogrammet stödjer endast särskild löneskatt SLF och har man det redovisas det i ruta 70 på arbetsgivardeklarationens årssammanställning. Har man anställda med inställningen särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare finns det värdet i ruta 62. Delarna som rör SLP, avkastningsskatt samt andra skatter som kan betraktas som arbetskostnader hanteras inte i löneprogrammet.


Övriga punkter under E. Sociala avgifter, F. Andra arbetskraftskostnader och G. Bidrag hanteras inte så vitt jag vet i löneprogrammet, utan där får man titta i sitt bokföringsprogram efter uppgifterna istället.