Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Inga skattenyheter i budgeten 2023 är också nyheter

(uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-05-04 08:17 )

Regeringen har presenterat sin vårbudget. Budgeten lämnas i ett osäkert läge med krig i vårt närområde, en ansträngd situation på energimarknaderna i Europa och den högsta inflationen i Sverige på över 30 år.


Regeringen avser att möta den svåra ekonomiska situationen med en plan som innehåller tre delar. Förslaget innehåller dock inga direkta skattenyheter. 


1. Bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll

Långvarigt hög inflation skadar hela samhället
En låg och stabil inflation är en förutsättning för en god ekonomisk utveckling. Inflationen är kännbar i hela ekonomin men allra mest hos de hushåll som levde på marginalen redan innan den steg. Hög inflation innebär också en ökad osäkerhet, vilket gör det svårare för hushåll och företag att planera och fatta ekonomiska beslut. Osäkerheten medför att viljan och möjligheten att konsumera och investera minskar vilket minskar tillväxten.

 

En återhållsam finanspolitik bidrar till att få ner inflationen
Att få ner inflationen är en central uppgift för den ekonomiska politiken just nu. Det främsta verktyget för att få ner inflationen är penningpolitiken, men penningpolitik och finanspolitik behöver samverka. Regeringen ansvarar för att i detta läge bedriva en återhållsam finanspolitik. Skulle finanspolitiken vara kraftigt expansiv riskerar den att öka inflationen.


2. Återupprätta arbetslinjen

För att det ska löna sig mer att arbeta kommer regeringen, när det ekonomiska läget tillåter, att föreslå att skatten på arbete sänks ytterligare. En sådan skattesänkning ökar drivkrafterna till arbete och leder till fler arbetade timmar i ekonomin. Att öka drivkrafterna till arbete är särskilt viktigt i ett läge där de flesta som får bidrag och transfereringar får kompensation för den höga inflationen, medan löntagare får se sin köpkraft urholkad.

Det innebär att det lönar sig allt sämre att gå från bidrag till arbete. Behovet av att sänka skatten på arbete kommer därför vara särskilt stort de kommande åren.
Regeringen avser också att genomföra en stor bidragsreform som syftar till att öka incitamenten för människor att komma i arbete. Det handlar exempelvis om att införa ett bidragstak och att höja kraven för kvalificering till den svenska välfärden för den som har invandrat.


3. Strukturreformer för en högre tillväxt

Skatterna ska vara konkurrenskraftiga, entreprenörskap och företagande ska uppmuntras, och regelbördan ska minska. Regeringen främjar tillväxt bland annat genom investeringar i forskning och utveckling samt ett ökat fokus på kunskap i skolan. Bostadsmarknaden påverkas på kort sikt mycket negativt av de stigande räntorna till exempel. På längre sikt påverkas byggandet strukturellt av tillgången till bland annat byggbar mark, regelverk och kommunernas agerande. Regeringen avser därför att genomföra reformer för ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Under våren 2023 kommer regeringen att tillsätta en produktivitetskommission som ska analysera hinder för och möjligheter att höja produktivitetstillväxten i den svenska ekonomin samt lämna förslag för att uppnå detta. Regeringen kommer att fortsätta förbättra förutsättningarna för konkurrens, innovation, forskning och entreprenörskap. Ett arbete har inletts för att systematiskt minska företagens kostnader för administration. Regeringen har också utökat uppdraget till den utredning som analyserar skattereglerna för entreprenörer, de så kallade 3:12-reglerna, till att även omfatta förslag för att ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften.

En utredning kommer att tillsättas under våren för att förenkla och förkorta miljötillståndsprövningen enligt miljöbalken genom att göra den mer flexibel, effektiv och förutsebar i syfte att säkra näringslivets konkurrenskraft och svensk industriproduktion samt att främja en grön omställning.


Hur går det då med skatt på plastkassar?

Vad gäller plastpåseskatten, som varit ett hett debattämne, flaggar regeringen att de inför budgetpropositionen för 2024 avser remittera ett förslag om att avskaffa eller kraftigt sänka skatten på plastbärkassar. Något konkret förslag finns alltså inte på bordet ännu.

 

Läs mer om vårbudgeten på regeringens hemsida:
2023 års ekonomiska vårproposition - Regeringen.se »

Medverkande