Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Skatteändringar via budgeten 2024

(uppdaterad av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST ‎2023-09-21 11:55 )

Idag presenterades budgetpropositionen för år 2024. De flesta förslagen har redan delgivits under de senaste veckorna. Nedan följer en kort sammanfattning över regeringens förslag och bedömningar inom “skatteområdet”.

 • Skatten på arbetsinkomster och pension bör sänkas.

 • Det bör införas en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp bör höjas från 65 till 66 år

 • Uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt bör pausas för beskattningsåret 2024

 • Taket för rotavdraget bör tillfälligt höjas

 • Tidsgränsen för expertskatten bör utvidgas från fem till sju år.

 • En kompensation bör ges till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag, och ikraftträdandet av den höjda åldersgränsen till 67 år bör senareläggas

 • Jämförelseräntan vid ränteförmån höjs

 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 15 men inte 18 år slopas

 • Det bör göras vissa lagtekniska justeringar av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdraget) och av den generella nedsättningen av egenavgifterna.

 • Vissa gränsbelopp vid beskattningen av fastighetsrelaterade inkomster höjs.

 • Beskattningen av inlösenaktier ändras i vissa fall

 • Det bör införas en tilläggsskatt för företag i stora koncerner.

 • Skatten på bensin och diesel bör sänkas.

 • Skatten på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk bör sänkas.

 • Skatten på naturgrus och skatten på avfall höjs och BNP-indexeringen slopas

 • Skatten på plastbärkassar avskaffas.

 • Energiskatten på el för infångning av koldioxid bör sänkas.

 • Vägavgiften inom eurovinjettsamarbetet för tung lastbilstrafik bör differentieras utifrån koldioxidutsläppsklass, höjas och utvidgas. Fordonsskatten bör sänkas för dieseldrivna lastbilar som blir vägavgiftspliktiga till följd av utvidgningen av vägavgiften.

 • Skatten på tobak och nikotin bör justeras

 • Skatten på spel bör höjas

 • Omsättningsgränsen för mervärdesskatt bör höjas

 • Nya mervärdesskatteregler för små företag bör införas

 • Ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk bör införas.

 

Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Regeringens bedömning:

Det ordinarie jobbskatteavdraget bör förstärkas med 11,04 miljarder kronor. Samtidigt bör det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 66 år förstärkas med 2,18 miljarder kronor.

 

Regeringen avser att under hösten 2023 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2024. 

 

Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs

Regeringens bedömning:

En indexering bör införas i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp bör höjas från 65 till 66 år.


Regeringen avser att under hösten 2023 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2024.

 

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024

Regeringens bedömning:

Vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024 bör någon uppräkning inte göras. Skiktgränsen för beskattningsåret 2024 bör därmed uppgå till 598 500 kronor.

Via denna artikel kan du se hur detta påverkar

 

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Regeringens bedömning:
Taket för rotavdraget bör tillfälligt höjas och det bör tillfälligt införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Taket för rot- respektive rutavdraget bör vara 75 000 kronor per person under beskattningsåret 2024. Fram till den 30 juni 2024 bör dock högst 50 000 kronor få användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag.


Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2024.

 

Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

Regeringens bedömning:

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner bör utvidgas till att gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades och bör omfatta vistelser i Sverige som är avsedda att vara högst sju år.

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.

 

Kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Regeringens bedömning:
En kompensation bör ges till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för rätt att ta del av det förhöjda grundavdraget. Storleken på kompensationen bör i möjligaste mån motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Kompensationen bör vara skattefri och betalas ut via skattekontot.


Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2024. Ikraftträdandet av den höjda åldersgränsen till 67 år för rätt till det förhöjda grundavdraget bör senareläggas med ett år, till den 1 januari 2027.

 

Höjd jämförelseränta

Regeringens förslag:
Reglerna om beräkning av ränteförmån ändras. Det görs genom att jämförelseräntan höjs med en halv procentenhet. Jämförelseräntan uppgår därefter till statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet.

 

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Regeringens förslag:
Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas.

 

Tilldelning av inlösenaktier till aktieägarna ska tas upp som utdelning i vissa fall

Regeringens förslag:

Som utdelning behandlas tilldelning av inlösenaktier till aktieägarna i samband med att ett aktiebolag minskar aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna med indragning av aktier, eller genom att aktiebolaget förvärvar egna aktier. Det gäller dock inte en sådan tilldelning av inlösenaktier som görs i utbyte mot aktier i bolaget. Värdet av en inlösenaktie ska anses vara den ersättning som ska betalas till aktieägarna när aktien löses in eller förvärvas. Förslagen gäller i inkomstslagen kapital och näringsverksamhet.

 

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Regeringens bedömning:

Det bör införas bestämmelser i svensk rätt som motsvarar de materiella bestämmelserna i minimibeskattningsdirektivet vars syfte är att uppnå en effektiv minimibeskattning av enheter som ingår i stora nationella eller multinationella koncerner.


Bestämmelserna bör tas in i en särskild lag om tilläggsskatt. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2024.

 

Skatten på plastbärkassar avskaffas

Regeringens förslag:

Skatten på plastbärkassar avskaffas genom att lagen om skatt på plastbärkassar upphävs.

Lagen om upphävande av lagen om skatt på plastbärkassar träder i kraft den 1 november 2024.

 

Justerad skatt på tobak och nikotin

Regeringens bedömning:

Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak bör höjas med ca 9 procent. Skatten på tobakssnus bör sänkas med ca 20 procent. Skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter bör årligen räknas om utifrån förändringar i konsumentprisindex.


De kommande förslagen bör träda i kraft den 1 november 2024.

 

Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt

Regeringens bedömning:

Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt bör höjas från 80 000 kronor till 120 000 kronor per kalenderår.

 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2025.===========================================================

Länk till budgeten:
Budgetpropositionen för 2024 (regeringen.se)

Medverkande