Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Kassaflödesanalys i Bokslut

Hej,
Enligt vår revisor följer inte kassaflödesanalysen den rekomendation som BNF RR 7 gör angående var posterna ska redovisas.
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter skall ingå i löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital.Dvs samma som avskrivningarna justeras i.
Baserar ni er uppställning på någon annan rekomendation ?

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Enligt BFN RR 7 och stycke 18 beskrivs vad som ska justeras för:

”Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, såsom avskrivningar, avsättningar, icke utdelade resultatandelar i intresseföretag, orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster, uppskjutna skatter och minoritetsintressen”

Dessa justeringar görs i Kassaflödesanalysen i Visma Bokslut innan ”Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital”.

Avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter redovisas ökning alternativt minskning under rubriken ”Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital”