Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Sune__7
MEDLEM

Enskild firma, positiv räntefördelning återföring PF och EMF - Visma Skatt

Till Visma Forum
161321 från Lars A42

Det förefaller
som Visma SPCS Skatteprogram version 2015.21 har missat att beakta åtta poster för
beräkning av näringsinkomst (”det justerade resultatet”) före
räntefördelning. Enligt Inkomstskattelag (1999:1229); 33 kap. Räntefördelning,
5§ ska fyra poster öka inkomsten och fyra poster minska inkomsten. Jag kan inte
se att dessa poster har beaktats varken i kalkyldelen eller i blankettdelen för
näringsverksamhet i Visma SPCS Skatteprogram.

Fråga 1. På
vilket sätt har Visma SPCS Skatteprogram beaktat eller missat att beakta dessa
åtta poster? Vilken åtgärd finns behov att göra?

Det år
verksamheten upphör finns möjlighet att hantera två av de ökande posterna och
två av de minskade posterna enligt ovan på ett för näringsidkaren förmånligare
sätt enligt sista stycket i 5§ enligt ovan. Det gäller då periodiseringsfonder och expansionsmedelfond.

Fråga 2: På
vilket sätt kan Visma SPCS Skatteprogram tydliggöra och underlätta för
deklaranten att hantera detta även i programmets kalkyldel? Finns eller kan det
införas något om detta i hjälpen?

Fråga 3: Hur
detta kan hanteras i Visma SPCS Skatteprogram i dess deklarationsblanketter?

Resonemangen och
frågorna ovan handlar om beräkning av näringsinkomst (”det justerade
resultatet”) före räntefördelning. Men för att kunna utnyttja den höjda
näringsinkomsten enligt ovan kan det behövas ett större kapitalunderlag för att
kunna utnyttja räntefördelningen full ut. ? (Fördelningsbelopp * 6,65 % för
2016). Som jag tror är detta möjligt enligt skattelagstiftningen.

Fråga 4: På
vilket sätt gör Visma SPCS Skatteprogram det möjligt att öka kapitalunderlaget
med beloppen för de återförda periodiseringsfonder och expansionsmedlen? 
  • Skatt
3 SVAR 3
Peter Samuelsson
TAXATION SPECIALIST

Hej!

Här kommer lite kommentarer runt frågorna:

1. I deklarationsdelen kan du på blankett NE sidan två markera det gröna fältet ”Verksamheteten nedlagd i år”. Denna markering gör att programmet räknar räntefördelningen på ett mer fördelaktigt sätt.

Utdrag från Skatteverkets broschyr (SKV 295) sidan 23.


När verksamheten upphör

Särskilda regler gäller för positiv räntefördelning när verksamheten upphör utan att den förs över till någon annan. När det för räntefördelning justerade resultatet beräknas ska hänsyn inte tas till återförda avdrag för periodiseringsfond och minskning av expansionsfond. Det vill säga sådana återföringar ska öka det för räntefördelning justerade resultatet. Vid beräkning av maximalt avdrag för positiv räntefördelning får därför eventuella återföringar av periodiseringsfond vid ruta R32 och minskning av expansionsfond vid ruta R37 öka det för räntefördelning justerade resultatet ovanför ruta R30.”


2. I programmets kalkyldel (näringsverksamhet) finns inte någon funktion för att hantera reglerna vid nedläggning eller vid benefik överlåtelse. Beräkningar får i de fallen hanteras i deklarationsdelen.

3. Som vi nämnt i punkt 1, så hanteras detta via den särskilda markeringen på NE sidan 2.

4. Programmet gör inga justeringar av kapitalunderlaget för räntefördelning. Vi kan inte finna att IL 33 kap innehåller någon möjlighet att justera själva kapitalunderlaget för ett år då en näringsverksamhet läggs ned.

För att kunna svara mer specifikt i ert fall, behöver du skicka in en säkerhetskopia på den aktuella deklarationen. Ta kontakt med supporten så kan de hjälpa dig med detta.


/Peter Samuelsson


Sune__7
MEDLEM

Tack för ditt försök till svar Peter. Jag kanske uttryckte mig otydligt men fråga 1 handlar inte om det år näringsverksamheten avslutas, utan om vilket år som helst. Hur och var blir dessa åtta (4+4) avdrag hanterade i Vismas skatteprogram? :
++++++++++++++++++++++++++++++++++
5 § Positiv räntefördelning får göras med högst ett belopp som motsvarar ett för räntefördelning justerat resultat.

   Med det för räntefördelning justerade resultatet avses resultatet av näringsverksamheten före räntefördelning
ökat med
- avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 29 §,
- avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning på pensionssparkonto enligt 16 kap. 32 § samt särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader för dessa poster,
- avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap., och
- avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.,
minskat med
- sjukpenning och liknande ersättningar som avses i 15 kap. 8 §,
- återfört avdrag för egenavgifter enligt 16 kap. 29 §,
- återfört avdrag för avsättning till periodiseringsfond enligt 30 kap., och
- återfört avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Visma använder i kalkyldelen hjälpblanketten Räntefördelning och expansionsfond (f d N6), borde inte Skatteverkets blankett 2196 användas i stället för (f d N6) för att få en korrekt beräkning?

Till Visma Forum 161321 från Lars A42. 

Peter Samuelsson
TAXATION SPECIALIST

Hej!

Allmänt man kan säga att R29 på blankett NE är det högsta avdrag för positiv räntefördelning som får göras. Se utdrag från SKV 295 sid 20-21. Se även bifogad bild, där man kan utläsa lite av de punkter som du hänvisar till i lagtexten.

Att svara på liknande frågor är som sagt inte helt enkelt. Som jag tidigare nämnde i tråden behöver vi mer specifika uppgifter från ditt fall. För att komma vidare behöver du skicka in en säkerhetskopia för den aktuella deklarationen. Beskriv då även dina siffror och vad som du menar blir fel. Samt vad du tycker att resultatet ska vara på Skatteverkets blankett NE.

Ta kontakt med supporten så hjälper de dig med säkerhetskopia osv.

========================================================================

Angående beräkningsbilaga N6, så finns detta kommenterat i annan tråd i forumet.

Länk .... https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bm17sjdef6a9q