Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Sätta av månatliga premier till direktpension

Jag har förstått att till en direktpension sparar jag med beskattade pengar. Men bolagsskatten betalar jag ju endast en gång per år. Då blir det ju endast en jätteinsättning per år. Om jag istället vill fortsätta att göra månatliga inbetalningar till direktpensionen hur gör jag då? Skattar jag på pengarna först och sedan sätter in eller hur fungerar det?

20 SVAR 20
Fd medlem
Inte tillämpbar

Lite följdfrågor innan jag svarar:
1) Pratar vi om ett AB med en ägare där direktpensionen avser ägaren?
2) Hur sker sparandet? Konto i bank eller liknande?
3) Har bolaget utfärdat en pensionsutfästelse?
4) Är sparande pantsatt som säkerhet för pensionen?

Vi hös vidare 2015!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

1) Ja
2) Via värdepappersdepå
3) Ja
4) Ja 

Mvh
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen,

Innan vi börjar lägger jag till förutsättningen att företagets åtagande inkluderar den därtill hörande särskilda löneskatten och att du upprättar bokslut enligt reglerna för mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1). Vi kommer att behöva följande konton.

·         1930, Bank

·         1385, Värde av kapitalförsäkring

·         2230, Övriga avsättningar för pensioner

·         7421, Kapitalförsäkringslösning ägare (ej avdragsgill kostnad)

·         2230, Övriga avsättningar för pensioner

Varje månad debiterar du 1385 och krediterar 1930 med det belopp som sätts in på värdepappersdepån. Det känns logiskt - pengarna tas ju från ditt bankkonto och flyttas till värdepappersdepån. Men det tillkommer ytterligare en post att boka eftersom bolaget har utfärdat en pensionsutfästelse. Den bokas debet 7421 och kredit 2230 med samma belopp. Även denna bokning känns logisk – bolaget har ju en skuld till ägaren.

När du sedan kommer till årets slut får du ett värdebesked över årets alla insättningar. Då finns det två scenarier, beroende på om värdet vid årets slut är högre eller lägre än de sammanlagda insättningarna. Det bästa (och även det trevligaste) scenariot är att värdet överstiger de belopp du satt in i depån. I så fall behöver du inte bokföra något mer.

Men det kan ju också inträffa att värdet vid årets slut understiger värdet av årets insättningar. Då måste man ge sig på en liten räkneövning. Om värdenedgången understiger både 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång behöver du inte göra någonting. Skulle däremot värdenedgången vara större måste du göra en nedskrivning. Boka i så fall den här nedskrivningen på separata konton eftersom det är bra att ha anskaffningsvärdet lätt tillgänglig vid kommande bokslut. Jag föreslår konto 1389 och 2239 för nedskrivningsbokningen.

Återstår så bara att redovisa det bokförda värdet i årsredovisningen under Avsättningar respektive Ställda säkerheter.

Du kanske undrar varför jag inte svarat på dina frågor såsom ”Skattar jag på pengarna först och sedan ....”. Det beror på att man inte behöver tänka i termer av beskattade pengar. Det spelar helt enkelt ingen roll när under året en insättning till värdepappersdepån sker. Skatten blir densamma och den påverkas inte av dessa transaktioner. Däremot kommer skatten att minska den dag du börjar ta ut din pension, men det kanske är långt dit, vad vet jag?

Hoppas värdet ökar så du får en fin pension! 


Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,
en fråga. Jag har bokat precis så här. Varför ska man bokföra på ett resultatkonto överhuvudtaget? 7421 påverkar resultat även om det inte är avdragsgillt.
Borde väl räcka med BR konton 1389 o 2230 då man bara flyttar pengar i tillgångar?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej, så enkelt är det inte.
Här handlar det om TVÅ händelser parallellt. För det FÖRSTA tecknar bolaget en pensionsutfästelse, som resulterar i en skuld och en kostnad. För det ANDRA säkerställs denna genom en kapitalförsäkring som skall bokas ”värde kapitalförsäkring” och uttag bankkonto.

Konto 7421 är, som du påpekar, inte avdragsgillt men det är likafullt en kostnad. Det finns många andra kostnader som inte är avdragsgilla (medlemsavgifter, representation överstigande 90 kr/person, privat sjukvårdsförsäkring mm), och dessa bokförs som vilka andra kostnader som helst.


Fd medlem
Inte tillämpbar

Innebär det att när direktpensionen flyttas tillbaka till företaget så blir det en intäkt?
Jag tycker det är konstigt. Skulle jag flytta pengarna till en annan bank (bankkonto) blir det en bokning bara i BR.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jodå,

Du har helt rätt i det. När pengarna kommer in någon gång i framtiden blir det bankkontot debet och något konto som påverkar gruppen personalkostnader kredit. Den bokningen ”möter” sedan utbetalningen av pensionen till ägaren och därmed blir det ingen påverkan på resultatet. Vi har ju redan fått kostnaden de år vi gjort betalningar till värdedepån.

Men du kanske tänker på det fall att du bara flyttar själva depån till någon annan förvaltare. Då tycker jag inte att du behöver bokföra någonting alls eftersom värdet är detsamma.

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

kan man göra detta med en verifiering? Hur rekommenderar du detta för Visma eEkonomi, vill gärna sätta upp et bokföringsförslag.

Tack i förvag!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Pär, hoppar in i denna gamla tråd och chansar på en fråga i samma ärende. Jag har haft en direktpension som bokförts enligt ovan. (1385 och 1930 för "pengarna" samt 2230 mot 7421 för avsättningen). Nu har jag jag och min pensionsrådgivare bestämt att ta tillbaka  direktpensionen till företaget (riva utfästelsen) och fortsätta spara i vanlig traditionell pensionsförsäkring. Pengarna i kaptialförsäkringen fortsätter alltså vara en tillgång i företaget, men utfästelsen rivs och avsättningen ska tas bort.  Frågan är hur återföringen av avsättningen behandlas. Enligt vad jag kommit fram till så ska konto 7420 (Förändring av pensionsskuld) användas för att bokföra bort avsättningen på 2230. I boköringen uppstod då en ganska stor intäkt i resultatrapporten. Det är ju rätt i att det ska förändra kapitalet, men det är ju inte en intäkt som det ska skattas för. Det är ju från början redan skattade pengar som satts av då avsättningen till direktpension inte är avdragsgill för företaget, samt att värdeförändring i kapitalförsäkringen redan är skattad för i kapitalförsäkringen.

Kanske låter lite rörigt, men kort sammanfattat: Företaget har en företagsägd kapitalförsäkring. Det fanns ett avtal mellan mig och företaget för en direktpension. Villkoren för direktpension uppfyllda. Avsättning gjordes bokföringsmässigt mot konto 2230. Därefter revs avtalet om direktpension mellan mig och företaget. Kaptialförsäkringen med företagets pengar fortlever. Men avsättningen på 2230 ska bokas bort. Hur löses detta i deklarationen?

Mvh
Magnus
Fd medlem
Inte tillämpbar

Men jag har ju direktpension utan försäkring. Varför ska jag då använda konton för kapitalförsäkring?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag avsätter 3.000 kr i månaden för min "tjänstepension" hos Danica Pension. Ska detta belopp på 36.000 kr sättas upp på min kontrolluppgift til SKV. Jag dríver ett enmansbolag+.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej på er Camilo och Kenneth!
Svar Camilo: Du har rätt, det var vilseledande namn. Jag använde helt enkelt de namn som anges i BAS-kontoplanen. Du kan använda samma kontonummer men döpa om dom. 1385 kan heta "Värdepappersdepå direktpension Nn" och 7421 "Direktpensionslösning Nn, ej avdragsgill".

Svar Kenneth: Nej, ingen kontrolluppgift till SKV. Däremot skall beloppet anges i aktiebolagets inkomstdeklaration, ruta 1.4, Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. Aktiebolaget kommer sedan att belastas med Särskild löneskatt på 24,26% x 36 000 kr = 8 733 kr.

God fortsättning!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Pär, kan du förklara mer när du säger att "man inte behöver tänka i termer av beskattade pengar".

När jag läste om direktpension på VISMAS framsida stod det ju "man pensionssparar med beskattade pengar".

Förstår inte riktigt. 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen Camilo,
Vilken artikel i Vismas Nyhetsarkiv är det du läst? Jag skulle vilja läsa den innan jag svarar.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Fd medlem
Inte tillämpbar

Då tackar jag för helgens lästips och så återkommer jag på måndag. Känns nästan som man fått en brevvän...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Pär, om jag förstått det rätt blir det alltså såhär: Jag sätter av månatliga premier till värdepappersdepån (fondkontot). När jag sedan säljer av fondandelarna (går i pension) betalar jag bolagsskatt på premieinbetalningarna såväl som värdestegringen på fonderna?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej igen Camilo!

Nu är det dags för lite allmän företagsekonomi. Bokföringsproblemet är löst – återstår att bringa ljus över det här med skatterna.

När man tittar på ett AB:s ekonomi så utgår man från Balansräkningen. Den visar alla tillgångar och skulder vid en given tidpunkt. Varje räkenskapsårs intäkter och kostnader visas i en Resultaträkning och slutposten, resultatet efter skatt, förs över till Balansräkningen. I Balansräkningen finns därför endast beskattade tillgångar (om vi bortser från den obetalda skatten på obeskattade reserver). Det är därför som skatteexperterna kan formulera sig i likhet med: ”...bygga upp pensionskapital med beskattade vinster”. Obs att det är bolagets skatt det handlar om (inte ägarens). Alla tillgångsposter såsom inventarier, kundfordringar, bankmedel etc. har beskattats med AB-skatt, för närvarande 22%. Om man då väljer att föra över bankmedel till fondsparande som skall användas till ägarens pension så flyttar man alltså beskattade medel inom det egna företaget. Man tar medel från bankkontot och för över till en fond. Konstigare än så är det inte. I samma andetag som pengarna förs över till fonden uppstår i det här fallet en skuld (på samma belopp) till ägaren. Denna skuld bokas mot ett konto i resultaträkningen som klassas som icke avdragsgill, d.v.s. bolaget får inte mindre skatt de år som detta sparande pågår. Det får man däremot de år som pensionen betalas ut, den kostnaden är naturligtvis avdragsgill. Och det är ju logiskt, då handlar det inte längre om att flytta pengar inom balansräkningen (från bank till fond) utan att plocka ut pengar från AB:t och föra över dessa till ägaren i form av en avdragsgill pension.

Som du ser av ovanstående funkar det här med skatten egentligen tvärtom mot vad du trodde: Ingen skattepåverkan de år du sparar utan lägre skatt de år i framtiden när pensionen tas ut.

Ett riktigt stort lycka till med placeringarna!

Är helt och hållet med på ditt sista inlägg Pär. Är i exakt samma sits och ska gå över till eekonomi om ngr dgr. Har fondkont för dírektpension men ingen kapitalförsäkring. Så; nybörjare som jag är kan du snälla förklara för mig hur jag i praktiken ska bokföra kalaset. Jag gör avsättning 5000 kr per månad.

Med vänlig hälsning Anna

JohanT
MEDLEM

Jag har i mitt AB gjort en avsättning för min framtida direktpension efter mycket funderande. Eftersom ha släpat efter med pensionsfrågan i många år är summan jag avsatt relativt stor, 300.000kr. Jag avser endast låta pengarna ligga kvar i bolaget för tillfället så har bokfört detta så här:

2230 - Övriga avsättningar för pensioner (K)          300.000

7421- Direktpension, ej avdragsgill (D)                    300.000

 

Nu till min fråga, genom ovanstående så belastar avsättningen årets resultat vilket känns fel då det egentligen handlar om eftersatta pensionsavsättningar under flera år. Finns det något sätt att boka upp avsättningen så att den inte belastar årets resultat genom att tex kreditera kontot 2091 - Balanserad vinst istället eller både och?