Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej! Enligt BFN RR 7 och stycke 18 beskrivs vad som ska justeras för: ”Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, såsom avskrivningar, avsättningar, icke utdelade resultatandelar i intresseföretag, orealiserade valutakursvinster och valutakursförluster, uppskjutna skatter och minoritetsintressen” Dessa justeringar görs i Kassaflödesanalysen i Visma Bokslut innan ”Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital”. Avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter redovisas ökning alternativt minskning under rubriken ”Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital”
Gå till Arbeta med - Start - Kontoplan och saldon i programmet. Högerklicka på konto 2510 och välj ändra konto. Bocka i rutan "Baskonto beroende på debet- eller kreditsaldo" och ge kontot följande inställningar: Samma inställning kan du även göra på konto 2514.
Hej Svenne, Det finns ingen mall i programmet. Du kan själv byta ut texten manuellt i årsredovisningen. Det kan du göra genom att tex exportera ut till Word och göra ändringen där. Inne i programmet går du då på Arkiv - Export - Årsredovisning till textfil. Alternativt stå på det dokumentet du vill redigera och sedan klicka på Redigera och därmed göra dina ändringar direkt i Bokslutsprogrammet.
Resultat efter finansiella poster och resultat efter finansnetto är samma och formeln för detta i programmet är #Resultat efter finansiella poster#.
Tack. Nu hittade jag det på C:\
Awesome
Genvägar